Barbfotografie
Met liefde JOUW herinneringen vastgelegd

Privacy Statement

Persoonsgegevens die ik verwerk

Barbfotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt d.m.v. het contactformulier

online, telefonisch, per mail of tijdens de fotoshoot (fotobeelden). Hieronder vind je een

overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Persoonlijke foto beelden

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik

persoonsgegevens verwerk

Barbfotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te

kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Om de juiste gegevens op jouw persoonlijke factuur te vermelden

- Ten grondslag van ‘noodzakelijke voor de uitvoering van de overeenkomst’.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Barbfotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat

daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Barbfotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De NAW gegevens blijven

bewaard in de factuurgegevens voor de boekhouding voor minimaal 5 jaar.

Fotobestanden bewaard Barbfotografie gedurende minimaal 2 jaar na overhandiging van

de gekozen documenten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Barbfotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om

te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in

onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Barbfotografie blijft

veranwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door

Barbfotografie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@barbfotografie.nl. Om er zeker

van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je

privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Barbfotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/

tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Barbfotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch

niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij, via info@barbfotografie.nl

Leusden, 20 mei 2018

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram